คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose หรือ CMC)

SKU: 77-92-9-1-1-1-1 Category:

Description

คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl Cellulose หรือ CMC) เป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของเซลลูโลสกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และคลอโรแอซิติกแอซิด มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น และเป็นสารพอลิอนิอนนิก

คุณสมบัติ:

 • เป็นสารเพิ่มความหนืด สามารถเพิ่มความข้นหนืดให้กับของเหลวได้ดี
 • มีความละลายน้ำสูง แต่ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์
 • เป็นสารช่วยกระจายตัว และสารเพิ่มเสถียรภาพในสารแขวนลอย
 • มีความคงตัวสูงในช่วงความเป็นกรด-ด่าง และช่วงอุณหภูมิกว้าง

ประโยชน์:

 • ใช้เป็นสารเพิ่มความหนืดในอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
 • ใช้เป็นสารประกอบในครีม โลชั่น และงานหล่อหล่อลื่น
 • ใช้เป็นสารช่วยกระจายตัวในสารแขวนลอยและอิมัลชัน
 • ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและคงรูป

อุตสาหกรรมที่ใช้ CMC:

 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 • อุตสาหกรรมยาและเภสัชภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ
 • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

CMC เป็นสารเพิ่มคุณสมบัติที่สำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นสารเติมแต่งที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามระดับความปลอดภัยที่กำหนด

You may also like…